Farmaci

shk212019

AIFA: Metimazoli dhe karbimazoli mund të shkaktojnë pankreatit akut dhe keqformime kongjenitale

Agjencia Italiane e Barnave (AIFA) ka vënë në dispozicion dy informacione të reja të rëndësishme mbi medikamentet me bazë karbimazoli ose tiamazoli (metimazoli).
Pika e parë i përket riskut për pankreatit akut. "Janë shënuar raste të pankreatitit akut me përdorimin e medikamenteve me bazë karbimazoli/tiamazoli", thotë Barbara Pirali (Poliklinika e Endokrinologjisë dhe Diabetologjisë, Humanitas Mater Domini). "Edhe pse mekanizmi nuk është shumë i qartë, rastet e pankreatitit akut recidivant që paraqiten me një latencë të përkohshme të reduktuar pas riekspozimit ndaj karbimazolit/tiamazolit mund të sugjerojnë një mekanizëm imunologjik." Këto janë implikimet në praktikën klinike. "Para së gjithash", referon Pirali, "në rastin kur një pacient paraqet pankreatit akut, trajtimi duhet të ndërpritet menjëherë. Përveç kësaj, duke qenë se riekspozimi mund të përcaktojë paraqitjen përsëri të pankreatitit akut, me një kohë fillimi më të shpejtë, ky medikament nuk duhet të administrohet te pacientët me histori të pankreatitit akut pas marrjes së karbimazolit/tiamazolit."
Është përforcuar edhe paralajmërimi mbi përqendrimin. "Një rishikim i ri i rezultateve të studimeve epidemiologjike dhe të rasteve spontane përforcon provat se karbimazoli/tiamazoli mund të lidhet me një rritje të riskut të keqformimeve kongjenitale, në veçanti kur administrohet në tremujorin e parë të shtatzënisë dhe me doza të larta", shpjegon endokrinologia. "Keqformimet e shënuara përfshijnë aplazinë kongjenitale të lëkurës (mungesën e një pjese të lëkurës, të lokalizuar shpesh në kokë), keqformime kranio-faciale (atrezi koanale, dismorfizëm facial), defekte të paretit abdominal dhe të traktit gastrointestinal (onfalocela, atrezia ezofageale, difekti i duktusit onfalo-mezenterik) dhe defekti i septumit ventrikular". Për pasojë, janë futur tri rekomandime:

1) Gratë në moshë fertile duhet të përdorin masa kontraceptive efikase gjatë trajtimit me karbimazol/tiamazol.
2) Hipertiroidizmi te gratë në shtatzëni duhet të trajtohet në mënyrë të përshtatshme për të parandaluar komplikacionet e rënda te nënat dhe te fetusi. Karbimazoli/tiamazoli duhet të administrohet gjatë shtatzënisë vetëm pas një vlerësimi rigoroz të raportit dobi-risk për çdo rast dhe vetëm në dozën efikase më të ulët, pa administrimin shtesë të hormoneve të tiroides.
3) Nëse karbimazoli/tiamazoli duhet të përdoret gjatë shtatzënisë, rekomandohet një monitorim i kujdesshëm i nënës, i fetusit dhe më tej, i foshnjës.

Këto specifikime janë bërë nga specialisti që saktëson se fletë udhëzuesi dhe Përmbledhja e Karakteristikave të Produktit të medikamenteve që përmbajnë karbimazol/tiamazol do të përditësohen në përputhje me këto informacione.
"Duhet të theksojmë se praktika klinike na tregon se efektet anësore, që sidoqoftë duhen pasur kujdes dhe duhen shënuar, janë jashtëzakonisht të rralla: vëmendja ndaj shfaqjes së tyre të mundshme nuk duhet të ndalojë trajtimin, nëse është i nevojshëm, të një patologjie që nëse nuk trajtohet si duhet, mund të ketë komplikacione edhe të rënda", komenton në fund Barbara Pirali.


AIFA. Nota Informativa Importante su medicinali a base di carbimazolo o tiamazolo. 23/1/2019.
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Thiamazole_carbimazole_IT_16.01.2019.pdf


Download Center

separa
Principi e Pratica Clinica
Lista e barnave të rimbursueshme 2015
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
shkoni në download >>
separa

OTC